top of page
Kwaliteitsontwikkeling ASAS

Permanente kwaliteitsontwikkeling

Voor EP (Erkend Praktijkvoerend) Astrologen

In de visie van de ASAS moet de Erkend Praktijkvoerend Astroloog zich voortdurend blijven ontwikkelen. Die individuele professionele ontwikkeling draagt bij aan de verbetering van het vak. Als professional ben je verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Dat betekent dat je zelf de weg kiest om deze ontwikkeling te bereiken.

 
Activiteiten die kunnen bijdragen aan professionele ontwikkeling

Er zijn een heleboel mogelijkheden zoals scholing, training, intervisie of supervisie. De ASAS faciliteert een aantal activiteiten, zoals ASASdagen, publicatie van vakinhoudelijke artikelen in de ASAScoop en het verzorgen van lezingen. We stimuleren supervisie en intervisie en geven advies als je dat wilt.

 

Puntensyteem

Om de verwachting van de ASAS ten opzichte van Erkend Praktijkvoerend Astrologen vorm te geven is een puntensysteem ontwikkeld dat per 2012 is ingegaan. De bedoeling is dat je vier punten per jaar behaalt door bepaalde activiteiten binnen het astrologisch vakgebied te verrichten.

 

De ASAS organiseert twee ASASdagen per jaar. Door de ASASdagen bij te wonen ben je aan het leren, ontwikkelen en professionaliseren. Als je beide dagen bijwoont voldoe je aan de minimumeis. Het is natuurlijk goed mogelijk dat je als lid geen belangstelling hebt voor de ASASdagen, maar wel op een andere manier bezig bent met ontwikkeling.


Aan het einde van het jaar laat je zien dat je minimaal vier punten hebt behaald door het invullen van het formulier, waaruit blijkt welke acties je ondernomen hebt. Bovendien word je als Erkend Praktijkvoerend Astroloog geacht daadwerkelijk een aantal betaalde consulten per jaar uit te voeren, hoewel we waarnemen dat het in deze crisistijd bij veel astrologen geen haalbare kaart blijkt te zijn om het gestelde aantal van 15 consulten op jaarbasis te halen. Vermeld op het formulier hoeveel consulten je gedaan hebt dit jaar.

 

Punten per activiteit

Het bijwonen van een ASASdag levert twee punten op. Als je twee dagen bijwoont, heb je vier punten. Als je vier punten haalt, voldoe je aan het minimum. Die vier punten kan je ook verkrijgen door andere activiteiten te verrichten die samen vier punten opleveren. Hieronder staat per activiteit tussen haakjes aangegeven hoeveel punten dit oplevert.


Bijblijven in het vak

Bijwonen van een ASASdag (2)
Bijwonen van een meerdaags astrologisch congres (2)

Bijwonen van één dag op een astrologisch congres (1)


Scholing en training

Het volgen van een cursus (2)
Het volgen van een workshop/lezing (1)
Bijwonen van een studiedag (2)
Deelnemen aan studiegroep (2)
Deelnemen aan onderzoeksgroep (2)


Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de astrologie

Lesgeven op een erkende opleiding (2)
Verzorgen van een cursus (2)
Verzorgen van een workshop/lezing (2)
Publiceren van een artikel in een astrologisch tijdschrift (2)
Publiceren van een boek (4)
Bijhouden van een weblog (1)

Meedoen met de landelijke astrologiedag (hele dag consulten geven) (2)


Intervisie en supervisie

Deelnemen aan een intervisiegroep, per keer (1)
Supervisie, per keer (1)
Bijhouden van een portfolio (3)


Bijblijven in het vak

Door naar de ASASdagen te komen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in de astrologie en krijg je de kans kennis uit te wisselen met collega's. Hetzelfde geldt voor de congressen.


Scholing en training

Er is een groot aanbod aan scholing en training. Het criterium waar de scholing aan moet voldoen is dat het direct met astrologie of praktijkvoering te maken heeft.


Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de astrologie

Door les te geven en/of te publiceren over de astrologie lever je als Erkend Praktijkvoerend Astroloog een bijdrage aan de ontwikkeling van de astrologie. Maar ook door een blog over astrologie bij te houden op het internet. Op het overzichtsformulier moet je verwijzingen geven naar websites of andere bronnen waaruit blijkt dat je dit hebt gedaan.


Intervisie

Je kan met een kleine groep astrologen intervisie voeren. In intervisie worden thema’s, problematiek of het eigen handelen besproken en geëvalueerd dat voortkomt uit het beroepsmatig handelen. De ASAS zal richtlijnen geven voor de intervisie. De deelnemers aan de intervisie tonen de intervisie aan door het invullen van het formulier.


Supervisie

Je kiest zelf een supervisor met wie je zaken kan bespreken die te maken hebben met je eigen professionele handelen. Het kan gaan om vakinhoudelijke zaken, maar ook om persoonlijke, ethische, morele of andere zaken. De supervisor kan eventueel ook meelopen in je praktijk.


Bijhouden van een portfolio

In een portfolio houd je gedurende het jaar bij wat je wilt leren, hoe het leerproces verloopt en wat het behaalde resultaat is. Je bepaalt vooraf wat de leerdoelen zijn en bespreekt dat met een supervisor. Je dient minimaal twee livegesprekken per jaar te voeren. Verder kan je via mail of telefoon contact hebben met de supervisor. Je bespreekt het behaalde resultaat aan het eind van het jaar. Het ingevulde portfolio formulier bevat de volgende onderdelen: leerdoel, aantal gesprekken, behaalde resultaat.


Vrijstelling

Indien je door persoonlijke omstandigheden deze permanente ontwikkeling niet kan maken kan je een jaar dispensatie aanvragen. Je doet dat door e-mail of brief te schrijven naar het secretariaat.

 

Voor Erkende Astrologen

Ook Erkende Astrologen zonder praktijk werken aan kwaliteitsontwikkeling. Zij hebben echter niet te maken met cliënten waardoor de kwaliteitseisen minder streng zijn. Deze leden vullen alleen een zelftoetsingsformulier in.

Voor EP (Erkend Praktijkvoerend) Astrologen

 

Voor E (Erkend) Astrologen

 

Insturen formulier

Download hierboven het pdf formulier wat voor jou van toepassing is en sla het op op je computer. Vul het in, sla het op, en verstuur aan het eind van het jaar op de manier zoals op het formulier is aangegeven.

Lidmaatschap
bottom of page