top of page
pexels-photo-167699.jpeg

Huishoudelijk Reglement

1 LIDMAATSCHAP

 

1.1. Ledencategorieën

De ASAS kent vijf ledencategorieën. Elke categorie kent haar eigen voorwaarden en voordelen. Bij aanmelding geef je aan tot welke groep je denkt te behoren. Naast het lidmaatschap is er ook een mogelijkheid ‘Vriend van de ASAS’ te worden. Dit is voor mensen die geen ambitie hebben om astroloog te worden, maar de vereniging een warm hart toedragen en haar activiteiten willen steunen. Men kan op verschillende manieren één van onderstaande lidmaatschap verwerven; zie hiervoor de Erkenningsregeling Astrologen. De hoogte van de contributie verschillen per lidmaatschap: de actuele contributies staan op de site: www.asasastrologen.nl.

 

E.P. Erkend Praktijkvoerend Astroloog

Lidmaatschap is inclusief:

 • 2x per jaar ontvangst van het verenigingsmagazine, de ASAScoop

 • 2x per jaar deelname aan de ASASdagen

 • certificaat van erkenning door de ASAS als praktijkvoerend astroloog

 • permanente actieve PR via de ASAS o.a. via de website en de nieuwsbrief

 • mogelijkheid tot e-consulting via de website

 • deelname aan ASAS kwaliteitsbevorderingdagen

 • stemrecht op de ALV

 

Voorwaarden voor deze leden zijn:

 • het voeren van een professionele consultpraktijk voor astrologie (zie de beroepscode en beroepscompetentieprofiel)

 • voldoen aan de eisen van de ASAS met betrekking tot voortdurende kwaliteitsontwikkeling (zie Artikel ?? van dit huishoudelijk reglement)

 

E. Erkend Astroloog

Lidmaatschap is inclusief:

 • 2x per jaar ontvangst van het verenigingsmagazine, de ASAScoop

 • 2x per jaar deelname aan de ASASdagen

 • certificaat van erkenning door de ASAS als astroloog zonder praktijk

 • stemrecht op de ALV

 

Voorwaarden voor deze leden zijn:

 • gediplomeerd zijn van een door de ASAS erkende astrologische opleiding of in het bezit zijn van een erkenning van de toetsingscommissie van de ASAS

 • jaarlijkse opgave van astrologische activiteiten aan het bestuur d.m.v. het zelftoetsingsformulier voor het behoud van je erkenning.

 

A. Aspirant-lidmaatschap

Lidmaatschap is inclusief:

 • 2x per jaar ontvangst van het verenigingsmagazine, de ASAScoop

 • 2x per jaar deelname aan de ASASdagen


Van deze leden wordt gevraagd:

 • het volgen van een cursus of opleiding astrologie c.q. zelfstudie

 • het afronden van de erkenningsprocedure binnen drie jaar

 

Elke astrologiebeoefenaar kan aspirant-lid worden. Het aspirant-lid heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergaderingen. Aspirant-leden mogen zich niet naar buiten kenbaar maken als ‘lid van de ASAS’, of ‘aangesloten bij de ASAS’ of dergelijke. Zij mogen wel vermelden dat zij Aspirant-lid van de ASAS zijn.

 

S. Studentenlidmaatschap

Lidmaatschap is inclusief:

 • 2x per jaar ontvangst van het verenigingsmagazine, de ASAScoop

 • 2x per jaar deelname aan de ASASdagen

 • automatische erkenning na succesvolle afronding van je opleiding

 

Voorwaarden voor deze leden zijn:

 • het volgen van een studie aan een ASAS erkende opleiding

 • het studentenlidmaatschap is geldig voor een maximum termijn van 5 jaar

 

Het studenten-lid heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergaderingen. Evenals Aspirant-leden mogen studenten-leden zich niet naar buiten kenbaar maken als ‘lid van de ASAS’, of ‘aangesloten bij de ASAS’ of dergelijke. Zij mogen wel vermelden dat zij Student-lid van de ASAS zijn.

 

V. Vriend van de ASAS

Als vriend van de ASAS ontvang je 2x per jaar de ASAScoop. Verder mag je de ASASdagen bijwonen tegen een gereduceerd tarief.

 

1.2 Contributie en jaarcertificaat

Alle erkende leden ontvangen elk jaar een certificaat, dat als bewijs dient dat zij aan hun vakinhoudelijke en financiële verplichtingen hebben voldaan. Zonder opzeggen vóór 1 januari wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten berekend. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan een incassobureau worden ingeschakeld.

 

1.3. Ledenbijeenkomsten zijn in principe ook voor niet-leden toegankelijk tegen betaling.

 

2 ERKENNING

 

2.1. Over de Erkenningscommissie

De erkenningscommissie toetst of Aspirant-leden voldoen aan het niveau van Astroloog of Praktijkvoerend Astroloog aan de hand van de Erkenningsregeling Astrologen. De leden van deze erkenningscommissie zijn de mentor voor het Aspirant-lid. Elke erkende ASAS-astroloog kan in principe de mentorfunctie vervullen indien hij/zij voldoet aan de volgende criteria: 5 jaar praktijk voeren en 3 jaar les geven (in radix, synastrie en prognose) of andersom.

 

3. KWALITEITSONTWIKKELING

 

De visie van de ASAS is dat aangesloten leden blijven voldoen aan de criteria die zij stelt aan haar leden. Daarom wordt van de Praktijkvoerend Astroloog ook verwacht dat deze zich blijft ontwikkelen en bij blijft op zijn vakgebied. De Praktijkvoerend Astroloog is zelf verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Dat betekent dat het lid zelf kiest hoe deze ontwikkeling te bereiken en zelf organiseert dat voor het betreffende lid nodig is. Men kan kiezen uit scholing, training, intervisie of supervisie. De ASAS faciliteert een aantal activiteiten, zoals ASASdagen, publicatie van vakinhoudelijke artikelen, intervisie, supervisie en het verzorgen van lezingen.

Aan het einde van het jaar laat de Praktijkvoerend Astroloog zien dat het minimaal vier punten heeft behaald door het invullen van een overzichtsformulier, aangevuld met door de organisator van een bepaalde activiteit ondertekend formulier. Bovendien dient de Praktijkvoerend Astroloog minimaal vijftien consulten per jaar te hebben.

 

Indien door persoonlijke omstandigheden het lid deze ontwikkeling niet kan maken kan een jaar dispensatie worden verleend. Dit dient dan schriftelijk aangevraagd te worden bij het secretariaat.

 

3.1. Punten per activiteit

Hieronder staat per activiteit aangegeven hoeveel punten dit oplevert.

 

Bijblijven in het vak

Bijwonen van een ASASdag                                          2 punten

Bijwonen van een astrologisch congres                        2 punten

Bijwonen van een dag op een astrologisch congres     1 punt


Scholing en training
Het volgen van een cursus                                            2 punten

Het volgen van een workshop/lezing                             1 punt

Bijwonen van een studiedag                                          1 punt
Deelnemen aan studiegroep                                          2 punten

Deelnemen aan onderzoeksgroep                                 2 punten

 

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de astrologie
Lesgeven op een erkende opleiding                                     2 punten

Verzorgen van een cursus                                                     2 punten

Verzorgen van een workshop/lezing                                     2 punten

Publiceren van een artikel in een astrologisch tijdschrift      2 punt

Publiceren van een boek                                                       4 punten

Bijhouden van een weblog                                                    1 punt

 

Intervisie en supervisie
Deelnemen aan een intervisiegroep                                     2 punten

Supervisie, per keer                                                              1 punt

Bijhouden van een portfolio                                                  3 punten

 

Scholing en training

Er is een groot aanbod aan scholing en training. Het criterium waar de scholing aan moet voldoen is dat het direct met astrologie of praktijkvoering te maken heeft. Om aan te tonen dat men scholing of training heeft gehad dient men een kopie van het certificaat of een formulier met handtekening van de docent of trainer mee.
 

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de astrologie

Door les te geven en/of te publiceren over de astrologie toont de Praktijkvoerend Astroloog dat deze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de astrologie. Maar ook door een blog over astrologie bij te houden op het internet. Op het overzichtsformulier moet men verwijzingen geven naar websites of andere bronnen dat men dit heeft gedaan.

 

Intervisie

Men kan met een kleine groep astrologen intervisie voeren. In intervisie worden thema’s, problematieken of het eigen handelen besproken en geëvalueerd dat voortkomt uit het beroepsmatig handelen. De ASAS zal richtlijnen geven voor de intervisie. De leden van de intervisiegroep tonen de intervisie aan door het invullen van een formulier dat ondertekend is door alle deelnemers.
 

Supervisie

Men kiest zelf een supervisor waarmee men zaken kan bespreken die te maken hebben met het eigen professionele handelen. Het kan gaan om vakinhoudelijke zaken, maar ook om persoonlijke, ethische, morele of andere zaken. De supervisor kan eventueel ook meelopen in de praktijk. Aan het einde van een supervisiegesprek tekent de Praktijkvoerend Astroloog en de supervisor een formulier waarin leerdoel en resultaat kort beschreven staan.

 

Bijhouden van een portfolio
In een portfolio houd men gedurende het jaar bij wat men wil leren, hoe het leerproces verloopt en wat het resultaat is dat behaald is. Men bepaalt vooraf wat de leerdoelen zijn en bespreekt dat met een supervisor. Men dient minimaal twee livegesprekken per jaar te voeren. Verder kan men via mail of telefoon contact hebben met de supervisor. Men bespreekt het behaalde resultaat aan het eind van het jaar. Het ingevulde portfolio formulier bevat de volgende onderdelen: leerdoel, aantal gesprekken, behaalde resultaat en handtekeningen van de Praktijkvoerend Astroloog en de supervisor.

 

4. KLACHTENPROCEDURE
Indien de ASAS-astroloog en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen over een klacht treedt de (kosteloze) klachtenprocedure in werking. Deze klachtenprocedure staat hieronder beschreven.

 

4.1 Doorverwijzing website of secretariaat
De cliënt wordt door de astroloog of via diens website doorverwezen naar de website van de ASAS, met daarop vermeld de klachtenregeling, of naar het secretariaat, dat de cliënt de informatie over de klachtenregeling toezendt. De cliënt stelt de klacht op schrift en stuurt deze naar het secretariaat, dat de brief toezendt aan de voorzitter van de klachtencommissie die bestaat uit twee ASAS- (aspirant)leden, iemand van buiten de vereniging en een plaatsvervanger. De ontvangst van de klacht wordt binnen een week bevestigd en de verdere procedure wordt medegedeeld. Binnen een week wordt het aangeklaagde ASAS-lid schriftelijk en persoonlijk het indienen van en de aard van de klacht medegedeeld.
 

4.2 Gehoord worden
Klager en aangeklaagde krijgen de mogelijkheid persoonlijk hun visie op het gebeurde voor (een lid van) de commissie uit te leggen. Zij kunnen, naar wens van de commissie, samen of gescheiden worden gehoord. De inhoud van dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd en eerst ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de betreffende partij alvorens aan de andere partij te worden toegezonden. Eventueel volgt een tweede gesprek waarna schriftelijk de uitspraak volgt.

 

4.3 Uitspraak
De uitspraak dient binnen 3 weken na het laatste gesprek te worden gedaan en schriftelijk naar beide partijen te worden verzonden. Als van deze termijn wordt afgeweken, wordt dit met redenen omkleed aan de partijen duidelijk gemaakt.
De commissie doet schriftelijk verslag van de uitspraak aan het bestuur, waarbij de privacy van beide
conflicterende partijen waar mogelijk wordt beschermd. De commissie doet aanbevelingen voor eventueel te nemen maatregelen.

 

4.4 Aanbevelingen
Het bestuur neemt de uitspraak van de klachtencommissie over en voert de maatregelen uit.
 

4.5 Maatregelen
Leden die zich volgens het bestuur niet in overeenstemming met de doelstellingen, het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging gedragen of leden tegen wie een gegrond verklaarde klacht is ingediend, kunnen ter verantwoording worden geroepen, worden berispt, geschorst of van lidmaatschap worden uitgesloten, afhankelijk van de ernst van de misdraging.
De voorschriften van de beroepscode zijn bindend voor het betreffende lid. Het niet-nakomen van
deze voorschriften leidt tot het ontnemen van de status erkend lid, waardoor het lid, de status aspirant-lid krijgt tot het moment dat wederom aan de voorwaarden is voldaan.

 

4.6 Beroep bij algemene ledenvergadering
Het lid of de cliënt kan een beroep tegen de uitspraak instellen op/middels de Algemene Ledenvergadering van de ASAS en vragen om de samenstelling van een tijdelijke ALV-commissie, bestaande uit 3 personen door loting aangewezen. Deze (vertrouwelijke) ALV-commissie bekijkt en beoordeelt de gevolgde procedure en kan het betreffende lid rehabiliteren. Ook het bestuur kan een
ALV-commissie zich laten uitspreken over de procedure als het bestuur het oneens is met de uitspraak van de klachtencommissie. Het eindoordeel van de ALV-commissie is bindend.

 

4.7 Leden van klachtencommissie en ALV-commissie
De leden van de onafhankelijke klachtencommissie en de ALV-commissie worden benoemd en ontslagen door de ALV en mogen niet direct of indirect bij de klacht betrokken zijn (tenzij een klacht tegen de ASAS zelf wordt ingediend). De klachtencommissie bestaat zoals gemeld uit twee ASAS- (aspirant)leden, iemand van buiten de vereniging en een plaatsvervanger. De leden van deze commissie hebben een geheimhoudingsplicht en doen slechts verslag over de einduitkomst aan het bestuur.

bottom of page