top of page
Asas - Wat is Astrologie

Beroepscode

Beroepscode van de Astrologische Associatie (versie 2011) 

                                               

Elke Praktijkvoerend Astroloog onderschrijft de beroepscode en voert zijn/haar astrologische praktijk op basis van onderstaande normen. Deze beroepscode is bedoeld als verplichte richtlijn voor de ASAS astroloog en ter bescherming van de cliënt. In het beroepscompetentieprofiel staan de richtlijnen die aansluiten op het hieronder genoemde.                                                                                                                                                                                                                                                                

1. DESKUNDIGHEID

 

1a) Het vak ‘Astroloog’

Astrologie gaat uit van een samenhang tussen kosmos, mens en wereld. De persoonlijke horoscoop is het gereedschap waarmee de astroloog werkt. Middels de horoscoop is het mogelijk op een snelle, directe wijze inzicht te verwerven in de persoonlijkheidsstructuur en levensfasen van de cliënt. Door de interactie tussen cliënt en astroloog, versnelt de astrologische informatie persoonlijke bewustwordingsprocessen. In samenhang met de interpretatie van de astroloog kan een astrologische analyse een wezenlijke bijdrage leveren aan het zelfverantwoordelijk zijn van de cliënt. Hierdoor is deze vaak beter in staat zijn of haar vraagstukken onder ogen te zien, aan te pakken en op te lossen. Het is de taak van de astroloog om inzichtgevend, adviserend en begeleidend de cliënt te ondersteunen.

 

1b) Toetsing
Elk erkend lid is getoetst conform de Erkenningsregeling Astrologen en kan deskundig worden geacht op minimaal de volgende vakgebieden: geboortehoroscoop, horoscoopvergelijking en prognosesystemen.

 

1c) Na- en bijscholing
Het basispakket van de erkende astroloog biedt de basiskennis om de cliënt te adviseren. Om zich te blijven ontwikkelen in het vakgebied wordt van de Praktijkvoerend Astroloog verwacht dat deze bij blijft op zijn vakgebied. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

1d) Vakuitoefening
Elk erkend lid houdt zijn vakkennis en vaardigheden op peil door minimaal 20 cliënten per jaar te bedienen.

 

2. OMGANG MET DE CLIËNT

 

2a) Schriftelijk informatiemateriaal
Elk erkend lid heeft informatiemateriaal (brochure of website) dat de cliënt kan opvragen. Dit materiaal moet informatie geven over de zaken die onder punt 2b genoemd worden.

 

2b) Tarieven en aanbod
Elk erkend lid verschaft de cliënt voor de definitieve afspraak informatie over de volgende aspecten:
1. Werkwijze en visie op astrologie, eigen achtergrond en opleidingen m.b.t. de vakuitoefening.
2. Wat kan de cliënt verwachten van het consult en de astroloog.
3. Producten en diensten.
4. Tarieven en daarmee samenhangend de duur van consulten en lengte van schriftelijke analyses.

Op de website of in de brochure maakt het erkende lid kenbaar aangesloten te zijn bij de ASAS en vermeldt de ASASwebsite www.ASASastrologen.nl.

Aspirant-leden mogen zich niet naar buiten kenbaar maken als ‘lid van de ASAS’, of ‘aangesloten bij de ASAS’ of dergelijke. Zij mogen wel vermelden dat zij Aspirant-lid van de ASAS zijn.

De ASAS astroloog vraagt een redelijk honorarium voor zijn/haar diensten.

 

2c) Privacy
De astroloog houdt zich aan de wettelijke regels m.b.t. privacy. De astroloog zal astrologische of persoonlijke informatie van zijn of haar cliënt niet vrijgeven aan derden of bespreken met derden zonder toestemming van de cliënt. Alles wat tijdens een consult, voor- of nagesprek wordt besproken met de cliënt valt hieronder. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens van de cliënt staan centraal voor elk lid. Indien horoscopen van cliënten gebruikt worden voor onderzoek o.d. worden de horoscopen en andere gegevens geanonimiseerd. Gegevens van cliënten hoeven door de astroloog niet bewaard te worden. Indien de cliënt dit wenst worden de gegevens vernietigd. Indien de astroloog wel een dossier aanlegt dient de bescherming van deze gegevens gewaarborgd te zijn. Dossiers en computers met informatie over cliënten dienen voor onbevoegden onbereikbaar te zijn.

 

2d) Horoscopen van derden - niet cliënten
In principe maakt de astroloog op verzoek van een cliënt geen horoscopen van derden zonder toestemming van de desbetreffende persoon, m.u.v. horoscopen van kinderen onder de 12 van de desbetreffende cliënt.

 

2e) Praktijkruimte
De astroloog zorgt voor een ruimte waarin ongestoord gewerkt kan worden en waarbij geen onbevoegde het gesprek kan volgen. Ook worden in de werkomgeving de gebruikelijke hygiënische voorschriften nageleefd.

 

2f) Klachten

Elk lid verschaft de cliënt informatie over de ASAS en vermeldt de website van de ASAS. Op deze site vindt de cliënt informatie over de beroepscode en de klachtenprocedure.
Als de cliënt ontevreden is over de geboden dienst en dit kenbaar maakt aan de betreffende astroloog, dan zal de astroloog eerst proberen samen het probleem op te lossen. Indien dit niet is geslaagd dan is de astroloog verplicht door te verwijzen naar het ASAS-secretariaat alwaar de cliënt schriftelijk een klacht kan deponeren.

 

2g) Bereikbaarheid

De astroloog werkt op afspraak. De astroloog zorgt tijdens kantooruren voor professionele bereikbaarheid door inschakeling van een telefoonservice, voicemail, antwoordapparaat, e.d. De cliënt krijgt te horen op welke tijden hij/zij de astroloog persoonlijk kan spreken of wordt binnen 3 dagen teruggebeld door de astroloog.

 

2h) Doorverwijzen

De astroloog verwijst tevoren of achteraf door naar hulpverlenende instanties, (erkende) therapeuten of collega-astrologen indien de vraagstelling van de cliënt niet onder de competentie van de betreffende astroloog valt en als de cliënt dit vraagt.


3. ASTROLOGIE

 

3a) Verantwoordelijkheden van de astroloog
De astroloog is verantwoordelijk voor een goede informering van de cliënt vooraf door het voeren van een telefonisch of persoonlijk voorgesprek en/of door het informeren via een brochure of website. De astroloog informeert welke verwachting/vraagstelling de cliënt heeft van het consult en zal duidelijk maken of aan deze wensen voldaan zal kunnen worden.
De astroloog draagt zorg voor een correcte berekening en tekening van de horoscoop en informeert de cliënt tevoren over het belang van een zo exact mogelijke geboortetijd en over de mogelijkheden deze informatie te verkrijgen.
De astroloog doet begrijpelijke uitspraken en geeft adviezen/suggesties op basis van de astrologische gegevens, maar maakt de cliënt duidelijk dat de besluitvorming en eindverantwoordelijkheid bij de cliënt zelf ligt.

 

3b) Prognoses
Aan de hand van de horoscoop kan de astroloog toekomsttendensen aangeven. De astroloog maakt de cliënt duidelijk dat een prognose geen vastliggend beeld van de toekomst geeft en dat de eigen keuzemogelijkheden gewaarborgd zijn. De astroloog maakt duidelijk dat uitspraken doen over overlijdensmoment, het al dan niet krijgen van ernstige ziekten o.d. op basis van astrologie niet mogelijk zijn.

 

3c) Behandelingen
Een astroloog geeft astrologisch advies en voert eventuele vervolggesprekken, maar geeft geen (medische of therapeutische) behandelingen, tenzij hij/zij daarnaast een andere discipline beheerst.


4. KLACHTENPROCEDURE

 

Indien de ASAS-astroloog en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen over een klacht treedt de (kostenloze) klachtenprocedure in werking. Deze klachtenprocedure staat beschreven in het Huishoudelijk reglement.

Lidmaatschap
bottom of page