top of page

Klachtenregeling

Indien de ASAS-astroloog en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen over een klacht treedt de (kosteloze) klachtenprocedure in werking. Deze klachtenprocedure staat beschreven in het huishoudelijk reglement onder artikel 4.

 

4.1 Doorverwijzing website of secretariaat

De cliënt wordt door de astroloog of via diens website doorverwezen naar de website van de ASAS, met daarop vermeld de klachtenregeling, of naar het secretariaat, dat de cliënt de informatie over de klachtenregeling toezendt. De cliënt stelt de klacht op schrift en stuurt deze naar het secretariaat, dat de brief toezendt aan de voorzitter van de klachtencommissie die bestaat uit twee ASAS- (aspirant)leden, iemand van buiten de vereniging en een plaatsvervanger. De ontvangst van de klacht wordt binnen een week bevestigd en de verdere procedure wordt medegedeeld. Binnen een week wordt het aangeklaagde ASAS-lid schriftelijk en persoonlijk het indienen van en de aard van de klacht medegedeeld.

 

4.2 Gehoord worden

Klager en aangeklaagde krijgen de mogelijkheid persoonlijk hun visie op het gebeurde voor (een lid van) de commissie uit te leggen. Zij kunnen, naar wens van de commissie, samen of gescheiden worden gehoord. De inhoud van dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd en eerst ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de betreffende partij alvorens aan de andere partij te worden toegezonden. Eventueel volgt een tweede gesprek waarna schriftelijk de uitspraak volgt.

 

4.3 Uitspraak

De uitspraak dient binnen 3 weken na het laatste gesprek te worden gedaan en schriftelijk naar beide partijen te worden verzonden. Als van deze termijn wordt afgeweken, wordt dit met redenen omkleed aan de partijen duidelijk gemaakt. De commissie doet schriftelijk verslag van de uitspraak aan het bestuur, waarbij de privacy van beide conflicterende partijen waar mogelijk wordt beschermd. De commissie doet aanbevelingen voor eventueel te nemen maatregelen.

 

4.4 Aanbevelingen

Het bestuur neemt de uitspraak van de klachtencommissie over en voert de maatregelen uit.

 

4.5 Maatregelen

Leden die zich volgens het bestuur niet in overeenstemming met de doelstellingen, het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging gedragen of leden tegen wie een gegrond verklaarde klacht is ingediend, kunnen ter verantwoording worden geroepen, worden berispt, geschorst of van lidmaatschap worden uitgesloten, afhankelijk van de ernst van de misdraging. De voorschriften van de beroepscode zijn bindend voor het betreffende lid. Het niet-nakomen van deze voorschriften leidt tot het ontnemen van de status erkend lid, waardoor het lid, de status aspirant-lid krijgt tot het moment dat wederom aan de voorwaarden is voldaan.

 

4.6 Beroep bij algemene ledenvergadering

Het lid of de cliënt kan een beroep tegen de uitspraak instellen op/middels de Algemene Ledenvergadering van de ASAS en vragen om de samenstelling van een tijdelijke ALV-commissie, bestaande uit 3 personen door loting aangewezen. Deze (vertrouwelijke) ALV-commissie bekijkt en beoordeelt de gevolgde procedure en kan het betreffende lid rehabiliteren. Ook het bestuur kan een ALV-commissie zich laten uitspreken over de procedure als het bestuur het oneens is met de uitspraak van de klachtencommissie. Het eindoordeel van de ALV-commissie is bindend.

 

4.7 Leden van klachtencommissie en ALV-commissie

De leden van de onafhankelijke klachtencommissie en de ALV-commissie worden benoemd en ontslagen door de ALV en mogen niet direct of indirect bij de klacht betrokken zijn (tenzij een klacht tegen de ASAS zelf wordt ingediend). De klachtencommissie bestaat zoals gemeld uit twee ASAS- (aspirant)leden, iemand van buiten de vereniging en een plaatsvervanger. De leden van deze commissie hebben een geheimhoudingsplicht en doen slechts verslag over de einduitkomst aan het bestuur.

bottom of page